Powiat chojnicki, Brama Pomorza

PobieĹĽ Adobe Flash player

XV edycja Programu Stypendiów Pomostowych2016-05-13

xv_edycja_programu_stypendiow_pomostowych

Uprzejmie informujemy, ?e rozpocz??a si? rekrutacja do XV edycji „ Programu Stypendiów Pomostowych” na rok akademicki 2016/2017 realizowanego przez Fundacj? Edukacyjn? Przedsi?biorczo?ci (FEP) wspólnie z: Polsko-Ameryka?sk? Fundacj? Wolno?ci, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacj? BGK oraz innymi instytucjami, które przyst?pi? do realizacji Programu przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomo?ci Rolnych.

Program polega na finansowaniu stypendiów studentom pierwszego roku dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich pa?stwowych uczelniach maj?cych uprawnienia magisterskie.

Nabór kandydatów przeprowadzany jest wg zasad okre?lonych w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2016/2017”. O stypendium mog? ubiega? si? tegoroczni maturzy?ci, którzy uko?czyli szko?? ponadgimnazjaln? w 2016 r. oraz spe?niaj? warunki okre?lone w regulaminie.

 

szczegó?owe inf.

http://brusy.pl/?a=22&lg=pl&id=19233

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo