Powiat chojnicki, Brama Pomorza

PobieĹĽ Adobe Flash player

Zapraszamy na Targi LifeStyle Expo w Warszawie 2011-08-25

targi_lifestyle_expo

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zaprasza pomorskich przedsi?biorców do udzia?u w zorganizowanym wyje?dzie na Targi LifeStyle Expo w Warszawie w dniach 21-22 wrze?nia 2011 r.

Lifestyle Expo to jedna z flagowych imprez organizowanych przez Rad? Rozwoju Handlu Hongkongu, która ma na celu promowanie producentów z Hongkongu w krajach Europy. W Polsce impreza targowa odb?dzie si? po raz trzeci w dniach 21-23 wrze?nia w Warszawie www.lifestyleexpowarsaw.com).

W tegorocznej edycji targów we?mie udzia? ok. 180 wystawców z Hongkongu i prowincji Guandong (Kanton), reprezentuj?cych takie bran?e jak:
•elektronika,
•artyku?y i sprz?t gospodarstwa domowego,
•akcesoria komputerowe i telefoniczne,
•odzie? i modne akcesoria,
•upominki i artyku?y reklamowe,
•zegarki i bi?uteri?.

Do kogo adresowane s? targi? Dp przedsi?biorców reprezentuj?cych firmy okre?lonych bran?, których charakter dzia?alno?ci zwi?zany jest z importem tj.: importerzy, sieci sklepów, hurtownicy, dystrybutorzy, domy towarowe, sklepy wysy?kowe, sklepy internetowe, sklepy detaliczne, producenci poszukuj?cy podwykonawców, itp. Na targi przedsi?biorcy mog? wybra? si? indywidualnie lub w zorganizowanej grupie.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. planuje zorganizowa? wspólny wyjazd przedsi?biorców z województwa pomorskiego na imprez? targow?. Wspólny wyjazd to okazja do nawi?zania nowych kontaktów biznesowych z partnerami lokalnymi oraz mo?liwo?? uzyskania bardziej atrakcyjnych warunków przy wspólnych zamówieniach i negocjacjach z firmami chi?skimi.

Wi?cej informacji, w tym formularze zg?oszeniowe dost?pne s? na stronie Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo