Powiat chojnicki, Brama Pomorza

PobieĹĽ Adobe Flash player

Zaproszenie na III Mi?dzynarodow? Konferencj? Naukow?2016-02-16

miedzynarodowa_konferencja_nauk

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy serdecznie zaprasza do udzia?u w III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "Morpho-biomechanical and psycho-physical aspects of youth lifestyle in V4 countries", która odb?dzie si? w dniu 21 pa?dziernika 2016 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Konferencja skierowana jest do:
- pracowników naukowych oraz lekarzy z polskich i zagranicznych uczelni oraz o?rodków medycznych,
- studentów, doktorantów
- nauczycieli, instruktorów wychowania fizycznego i propagatorów aktywno?ci fizycznej.

G?ównym jej celem jest umo?liwienie prezentacji wyników swoich bada? i dzia?a? organizacyjnych zwi?zanych z:
- aktywno?ci? fizyczn? osób zdrowych i przewlekle chorych,
- od?ywianiem w sporcie i aktywno?ci fizycznej,
- rehabilitacj?,
- biomedycznymi i biomechanicznymi aspektami aktywno?ci fizycznej,
- psychologicznymi, pedagogicznymi i socjologicznymi aspektami zdrowia i aktywno?ci fizycznej.

 

Inf. UM Chojnice

Załączniki:

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo