Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobie┼╝ Adobe Flash player

Zaproszenie na szkolenie pt ,,Prawo na wsi"2018-06-07

prawo_na_wsi

Forum Aktywizacji Obszarˇw Wiejskich oraz Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka äM˛rÚnkaö zapraszaj? wszystkich zainteresowanych na dwudniowe szkolenie pt. äPrawo na wsiö, ktˇre odb?dzie si? w dniach 12-13.06.2018r. od godziny 10.00 wáCharzykowach przy ulicy Rybackiej 10,á w siedzibie LGR äM˛rÚnkaö.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

  1. Proces stanowienia prawa ľ jak tworzy si? prawo, kto mo?e stanowi? prawo, jakie s? g?ˇwne ?rˇd?a prawa, kompetencje poszczegˇlnych szczebli administracji publicznej (rz?dowej i samorz?dowej) oraz finanse publiczne.
  2. Proces legislacyjny w Polsce ľ mechanizmy stanowienia prawa ľ proces ädobrej legislacjiö, ramy czasowe procesu legislacyjnego inicjatywa ustawodawcza
  3. Funkcje i narz?dzia monitoringu procesˇw stanowienia prawa (w tym jawno??, dost?p do informacji publicznej). Katalog narz?dzi, z ktˇrych mo?na skorzysta? wágminie/ powiecie i na szczeblu regionalnym oraz krajowym, uwzgl?dniaj?cy tak?e nowe instrumenty, np. bud?et obywatelski, inicjatyw? uchwa?odawcz? orazámechanizmy uzgadniania stanowisk, konsultacje spo?eczne, dialog spo?eczny.

W ramach szkolenia wy?ywienie i nocleg (PARADISE Charzykowy) s? nieodp?atne.

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie obecno?ci drog? mailow? na adres: biuro@lgrmorenka.pl

Informacje pod nr tel.: 504á099 958

Wi?cej informacji na temat projektu http://faow.org.pl/pl/organizacje-wiejskie-w-procesie-stanowienia-prawa/

?rˇd?o

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo