Powiat chojnicki, Brama Pomorza

Pobie┼╝ Adobe Flash player

Zarz?dzanie wzornictwem - bezp?atne warsztaty dla pomorskich przedsi?biorcˇw2011-06-10

zarzadzanie_wzornictwem_

Zaprasza si? przedsi?biorcˇw do udzia?u w bezp?atnych warsztatach na temat zarz?dzania wzornictwem, ktˇre odb?d? si? 16-17 czerwca br. w Gdyni.

Warsztaty uzupe?ni? wiedz? dotycz?c? m.in. zarz?dzania procesem wprowadzania na rynek nowego produktu, wzornictwa jako narz?dzia konkurencyjno?ci, metodologii wspˇ?pracy z projektantami. Warsztaty s? doskona?? okazj? poprawienia umiej?tno?ci ca?ego zespo?u projektowego oraz nawi?zania kontaktˇw biznesowych. Zaj?cia przeznaczone s? dla firm wspˇ?pracuj?cych lub planuj?cych wdra?anie nowych produktˇw i wspˇ?prac? ze studiami projektowymi.

Warsztaty realizowane s? w ramach projektu äZaprojektuj Swˇj Zyskö, ktˇrego autorem jest Instytut Wzornictwa Przemys?owego. Jednym z partnerˇw projektu jest Agencja Rozwoju Pomorza.

Szczegˇ?owe informacje o najbli?szych terminach, lokalizacjach warsztatˇw i rejestracji uczestnikˇw, a tak?eámateria?y filmowe relacjonuj?ce warsztaty ZSZ, ktˇre odby?y si? w minionym roku, znajduj? si? na stronie zaprojektuj swˇj zysk.
Szczegˇ?owe informacje mo?na uzyska?ápod numerem tel. 22 860 01 65.

powiat_chojnickigmina_chojnicemiasto_chojnicebrusyczerskkonarzynycew_logo